Tag Archives: Bộ luật hình sự

Bộ luật hình sự 100/2015/QH13

Văn bản pháp luật

Bộ luật hình sự 100/2015/QH13 Bộ luật hình sự 100/2015/QH13 có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà […]

English EN Vietnamese VI