Category Archives: Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật cho doanh nghiệp tại Nghệ An. Văn phòng công ty Luật sư giỏi tại tp Vinh tư vấn quy định pháp luật. Luật Vinh Tín – 0982.697.685

Bộ luật lao động 45/2019/QH14

Văn bản pháp luật

Bộ luật lao động 45/2019/QH14 Bộ luật lao động 45/2019/QH14 quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và […]

Bộ luật dân sự 91/2015/QH13

Văn bản pháp luật

Bộ luật dân sự 91/2015/QH13 Bộ luật này quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do […]

Bộ luật hình sự 100/2015/QH13

Văn bản pháp luật

Bộ luật hình sự 100/2015/QH13 Bộ luật hình sự 100/2015/QH13 có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà […]

Luật sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11

Văn bản pháp luật

Luật sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 Luật này quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó. I. Đối tượng áp dụng Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt […]

Luật nhà ở 65/2014/QH13

Văn bản pháp luật

Luật nhà ở 65/2014/QH13 Luật nhà ở 65/2014/QH13 quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Đối với giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại của các doanh nghiệp, […]

Luật đất đai 45/2013/QH13

Văn bản pháp luật

Luật đất đai 45/2013/QH13 Luật đất đai 45/2013/QH13 quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa […]

Luật hôn nhân và gia đình 52/2014/QH13

Văn bản pháp luật

Luật hôn nhân và gia đình 52/2014/QH13 Luật hôn nhân và gia đình 52/2014/QH13 quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố […]

Luật quản lý thuế 38/2019/QH14

Văn bản pháp luật

Luật quản lý thuế 78/2006/QH11 Luật quản lý thuế 38/2019/QH14 quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước. I. Đối tượng áp dụng 1. Người nộp thuế bao gồm: a) Tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân nộp thuế theo quy định của […]

Luật kế toán 88/2015/QH13

Văn bản pháp luật

Luật kế toán 88/2015/QH13 Luật kế toán 88/2015/qh13 quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp về kế toán. I. Đối tượng áp dụng […]

Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14

Văn bản pháp luật

Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm […]

English EN Vietnamese VI