Tag Archives: Bộ luật dân sự

Bộ luật dân sự 91/2015/QH13

Văn bản pháp luật

Bộ luật dân sự 91/2015/QH13 Bộ luật này quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do […]

English EN Vietnamese VI