Bộ luật dân sự 91/2015/QH13

5/5 - (8 bình chọn)

Bộ luật dân sự 91/2015/QH13

Bộ luật này quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự).

I. Áp dụng Bộ luật dân sự

1. Bộ luật này là luật chung điều chỉnh các quan hệ dân sự.

2. Luật khác có liên quan điều chỉnh quan hệ dân sự trong các lĩnh vực cụ thể không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của Bộ luật này.

3. Trường hợp luật khác có liên quan không quy định hoặc có quy định nhưng vi phạm khoản 2 Điều này thì quy định của Bộ luật này được áp dụng.

4. Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Bộ luật này và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế.

Tải Bộ luật dân sự 91/2015/QH13 tại đây

Nội dung: Bộ luật dân sự 91/2015/QH13

A. Phần thứ nhất: QUY ĐỊNH CHUNG

1.Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

2.Chương II: XÁC LẬP, THỰC HIỆN VÀ BẢO VỆ QUYỀN DÂN SỰ

3.Chương III: CÁ NHÂN

4.Chương IV: PHÁP NHÂN

5.Chương V: NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Ở TRUNG ƯƠNG, Ở ĐỊA PHƯƠNG TRONG QUAN HỆ DÂN SỰ

6.Chương VI: HỘ GIA ĐÌNH, TỔ HỢP TÁC VÀ TỔ CHỨC KHÁC KHÔNG CÓ TƯ CÁCH PHÁP NHÂN TRONG QUAN HỆ DÂN SỰ

7.Chương VII: TÀI SẢN

8.Chương VIII: GIAO DỊCH DÂN SỰ

9.Chương IX: ĐẠI DIỆN

10.Chương X: THỜI HẠN VÀ THỜI HIỆU

B.Phần thứ hai: QUYỀN SỞ HỮU VÀ QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN

11.Chương XI: QUY ĐỊNH CHUNG

12.Chương XII: CHIẾM HỮU

13.Chương XIII: QUYỀN SỞ HỮU

14.Chương XIV: QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN

C.Phần thứ ba: NGHĨA VỤ VÀ HỢP ĐỒNG

15.Chương XV: QUY ĐỊNH CHUNG

16.Chương XVI: MỘT SỐ HỢP ĐỒNG THÔNG DỤNG

17.Chương XVII: HỨA THƯỞNG, THI CÓ GIẢI

18.Chương XVIII: THỰC HIỆN CÔNG VIỆC KHÔNG CÓ ỦY QUYỀN

19.Chương XIX: NGHĨA VỤ HOÀN TRẢ DO CHIẾM HỮU, SỬ DỤNG TÀI SẢN, ĐƯỢC LỢI VỀ TÀI SẢN KHÔNG CÓ CĂN CỨ PHÁP LUẬT

20.Chương XX: TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG

D.Phần thứ tư: THỪA KẾ

21.Chương XXI: QUY ĐỊNH CHUNG

22.Chương XXII: THỪA KẾ THEO DI CHÚC

23.Chương XXIII: THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT

24.Chương XXIV: THANH TOÁN VÀ PHÂN CHIA DI SẢN

E.Phần thứ năm: PHÁP LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUAN HỆ DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

25.Chương XXV: QUY ĐỊNH CHUNG

26.Chương XXVI: PHÁP LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, PHÁP NHÂN

27.Chương XXVII: PHÁP LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUAN HỆ TÀI SẢN, QUAN HỆ NHÂN THÂN

F.Phần thứ sáu: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Logo vinh tín 3

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:
Điện thoại: 0982.697.685 – 0919.892.269

Các bài viết liên quan:

#luật_sư_nghệ_an #công_ty_luật #văn_phòng_luật #thành_lập_công_ty #Đăng_ký_kinh_doanh  #giấy_phép_kinh_doanh  #luật_vinh_tín #thủ_tục_nhà_đất  #di_chúc #thừa_kế  #luật_dân_sự 

Trả lời

English EN Vietnamese VI