Luật sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11

Rate this post

Luật sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11

Luật này quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó.

I. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật này và điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

II. Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ

1. Đối tượng quyền tác giả bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; đối tượng quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá.

2. Đối tượng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý.

3. Đối tượng quyền đối với giống cây trồng là giống cây trồng và vật liệu nhân giống.

Tải Luật sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 tại đây

III. Nội dung: Luật sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11

1. PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

2. PHẦN THỨ HAI: QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN

1.Chương I: ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN

2.Chương II: NỘI DUNG, GIỚI HẠN QUYỀN, THỜI HẠN BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

3.Chương III: CHỦ SỞ HỮU QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

4.Chương IV: CHUYỂN GIAO QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

5.Chương V: CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

6.Chương VI: TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN, TƯ VẤN, DỊCH VỤ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

3. PHẦN THỨ BA: QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

7.Chương VII: ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

8.Chương VIII: XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ, KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP, THIẾT KẾ BỐ TRÍ, NHÃN HIỆU, CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

9.Chương IX: CHỦ SỞ HỮU, NỘI DUNG VÀ GIỚI HẠN QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

10.Chương X: CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

11.Chương XI: ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

4. PHẦN THỨ TƯ: QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG

12.Chương XII: ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG

13.Chương XIII: XÁC LẬP QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG

14.Chương XIV: NỘI DUNG VÀ GIỚI HẠN QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG

15.Chương XV: CHUYỂN GIAO QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG

5. PHẦN THỨ NĂM: BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

16.Chương XVI: QUY ĐỊNH CHUNG VỀ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

17.Chương XVII: XỬ LÝ XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ BẰNG BIỆN PHÁP DÂN SỰ

18.Chương XVIII: XỬ LÝ XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ BẰNG BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH VÀ HÌNH SỰ; KIỂM SOÁT HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU LIÊN QUAN ĐẾN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

6. PHẦN THỨ SÁU: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Logo vinh tín 3

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:
Điện thoại: 0982.697.685 – 0919.892.269

Các bài viết liên quan:

#luật_sư_nghệ_an #công_ty_luật #văn_phòng_luật #thành_lập_công_ty #Đăng_ký_kinh_doanh  #giấy_phép_kinh_doanh  #luật_vinh_tín #thủ_tục_nhà_đất  #di_chúc #thừa_kế  #luật_sở_hữu_trí_tuệ 

Trả lời

English EN Vietnamese VI