Tag Archives: Luật sở hữu trí tuệ

Luật sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11

Văn bản pháp luật

Luật sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 Luật này quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó. I. Đối tượng áp dụng Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt […]

English EN Vietnamese VI